تبلیغات
انجمن صنفی کارگران مراکز مخابرات روستایی سبزواربزرگ - مطالب شهریور 1395
 
انجمن صنفی کارگران مراکز مخابرات روستایی سبزواربزرگ
اتحاد وحدت وهمدلی رمز پیروزی
نظرسنجی
آیا ایجاد وبلاگ جهت اطلاع رسانی همکاران مفید است وتوانسته نیاز شمارابرطرف نماید؟
بنام یکتا خالق هستی

با عرض سلام وادب مبنی برپیگیریهای مکرراین کانون درطی روزهای گذشته وامروزخوشبختانه پاسخ نامه وزارت کارازطرف اداره قوانین مجلس تنظیم وتثبیت گردیدونامه مذکورثبت وتحویل معاونت محترم مجلس(جناب آقای رضایی)گردید.همانطورکه قول داده بودیم درچارچوب مصوبه قانون نظراداره قوانین مفیدبرای ذینفعان (کارگران مراکزمخابرات روستایی)واقع گردیدکه درامتدادنیزکانون برای نتیجه دریافت نامه نهایی ازمجلس تلاشهای لازم راخواهدنمود. ازشماهمکاران محترم استدعاداریم :

اولا:ًاجازه دهیدبازهم کارشناسی شده کانون موضوع راپیگیرباشد.

ثانیاً: ازنمایندگان محترمتان درمجلس بخواهیدتانامه مذکوررامعاونت مجلس جناب آقای رضایی تائیدوامضانمایدوهرچه سریعتربه وزارت کارابلاغ وارسال نمایدتامشکلات این فرزندان روستایی مرتفع گردد.

کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بنام خدا

با سلام وادب وعرض تبریک وتهنیت به مناسبت عیدولایت وامامت وجانشینی برحق علی ابن ابیطالب به محضر شماخوانندگان وهمکاران محترم:به اطلاع میرساندطی پیگیریهای چندروزاخیرکانون بامسئول وکارشناس مربوطه اعلان نظرمشورتی مجلس که به دلایلی ازابرازنام ومسئولیت این عزیزان معذورمیباشیم ماحصل مکالمات وپیگیریهابراین شدکه درروزگذشته طی تشکیل جلسه ای اعلان نظرنهایی به شورومشورت وبررسی درمجلس صورت گرفت ومقررشدبنابه ابرازات ایشان به معاونت مجلس درهمین هفته ارسال گردد.که بازهم پیگیری خواهدشدباهمت وصبوریت شما.امادرتلگرام دوستان ابرازنمودندکه مشاورطراح برای هزینه های نوشتن طرح بامخابرات صحبتی داشته صحت نداردچون مبنی برقانون مشاورمکلف است درپروسه زمانی مشخص شده بدون هیچ عذری طرح راتحویل اداره کل روابط کاروزارتخانه نمایدوآنگاه وزارت کارهزینه تهیه طرح وجریمه آنرابه مخابرات ابلاغ می نمایدکه چنانچه درپرداخت قصورنمایدسریعاازطرف وزارت اجرائیه کشیده خواهدشد.درضمن پیرامون مشکلات موجودباکمک احدی ازفعالان خراسان رضوی بامجمع نمایندگان خراسان رضوی وبویژه آقای سبحانی فروجناب آقای محجوب نماینده تهران رئیس فراکسیون کارگری درمجلس تماسهایی حاصل گردیدکه توصیه هایی به کانون ارائه شدکه کانون نامه هایی رابه این عزیزان درهمین هفته مکاتبه خواهدکردوبه روئیت واطلاع شماخواهندرساندکه درروندکارمفیدخواهدبودوآن عزیزانی که بدلیل عمل ننمودن مخابرات به قانون بصورت کامل معترض وعصبانی نیزمیباشندواصراربرتحصن کارگری درمقابل دفترکارفرمارادارنداعتراض تان بجاوبه حق است وقطعادراین موردنیزکانون تجدیدنظروباکمک مسئولین صاحب نظراعلان نظرخواهدنمود.
قابل توجه همکاران :علی رغم پیگیریهای مجدانه کانون مبنی برخواسته همکاران بدلیل عدم واریزحقوق50درصدماههای تیرومرداددبیربرای کسب تکلیف واتمام حجت پیامی رابدین شرح به مدیران محترم مخابرات ایران واستان ارسال نمود.
سلام علیکم:ضمن عرض تبریک وتهنیت به مناسبت عیدامامت وولایت وجانشینی برحق امیرمومنان حضرت علی (ع)به شماوخانواده های محترمتان:
ارآنجاکه50درصدازحقوق تیرومردادواریزنگردیده است وباتوجه به شروع مدارس همکاران برای خوشحال نمودن فرزندان دانش آموزشان نیازبه پول دارندتکلیف وتدبیرچه میباشد.

باسپاس یکتاکانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات خراسان رضوی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عید کمال دین،سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت
امیر المومنین علیه السلام
بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد

متن تبریک عید غدیر خم
غافل مشو از عید غدیر و برکات
امروز خدا گشوده است باب نجات

جبریل و ملائک همه با امر خدا
سر داده ز گل دسته ی هستی صلوات

عید سعید غدیر خم مبارک باد


نتیجه تصویری برای عید غدیرنتیجه تصویری برای عید غدیرنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بنام خدا

با عرض سلام وادب وعرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید غدیر عید ولایت وامامت به محضرشماهمکاران وخوانندگان محترم:
ازآنجاکه همکاران محترم مکرراًپیگیرروندکارمیباشندبه اطلاع میرسانیم مبنی برمصوبه هیئت مدیره کانون انجمنهای کارگران مخابرات خراسان رضوی واعضای محترم شورای هماهنگی کشوراینجانب قربانزاده دبیرکانون وسخنگوی شورای هماهنگی برحسب وظیفه بصورت غیرحضوری مستندبه مکاتبات رسمی وثبت شده کانون دروزارت کاروتعاون ومجلس شورای اسلامی وشرکت مخابرات ایران و....درچندروزاخیرتماسهایی راداشته ام که بصورت مختصر به عرضتان میرسانم.
نکته:دوستان وهمکاران عزیز  خبرهای جالب وشنیدنی که حاصل صحبت کردن بامسئولین تصمیم گیرنده وصاحب امضاانصافا فراوان است ولی مطرح نمودن بعضی ازآن موارد درفضای مجازی به نفع مافرزندان زحمتکش روستایی نبوده ونمی باشد.که درماحصل کار،همه شماقطعاًشیرینی وحلاوت آنراخواهید چشید!!!
1-همانگونه که قبلانیزابرازنمودیم نظرمشورتی مجلس منطبق برقانون براساس صاحب نظران مجلس تهیه شده که مفیداست وبدلیل نبودن مدیرکل محترم (ق)درانتظارامضامیباشد.استدعادارم ازهرگونه تماس بامجموعه موردنظرخودداری نمایندوتحرک وحساسیت ایجادننمائید.
2-دربحث طرح طبقه بندی مشاغل، مشاورمحترم تعیین شده ازطرف وزارت کارمبحث ارزشیبابی وتطبیق شغل راشروع نموده واطلاعات لازم همراه بامستندات ازطرف اینجانب واداره کل وزارتخانه به ایشان ارائه گردیده است جهت اطلاع ازآنجاکه درموضوع ماده 50کارفرمابامشاورهمکاری نکرده ونخواهدکردهمان گزارشات بازرسین وزارت کاربرای نوشتن طرح کافی خواهد بود.وچون دراین طرح علاوه برشناسنامه کاروارزشیابی وتطبیق شغل نیزگروه شغلی مشخص خواهدشدوبنابه ابرازکارشناس آگاه وزارت مبلغ مطالبه کارگرنسبت به گروه دریکسال محاسبه خواهدگردید.که چنانچه کارفرماازشروع طرح به مخابرات ایران نسبت به پرداخت مطالبات این قشرخودداری فرمایدهمکاران میتوانندباسهولت به هیئتهای حل اختلاف کارمراجعه وباصدوررای به مطالبات خوددست یابندکه درزمان خودراهکارهای موردنیازاطلاع رسانی خواهدشد.
درضمن همکاران محترمی که نسبت به زمان سه ماهه قیدشده درنامه وزارت کاربه مشاورایرادواردنموده بودنداین موضوع دراختیاراداره کل روابط کاروجبران خدمت وبادستورآن مدیرکل بوده نه ما،که بازهم برای تسریع کارهایی انجام گرفته است.

3-کانون درسال گذشته وسال جاری برحسب وظیفه(صیانت ازحقوق کارگر)مکاتباتی رابصورت رسمی ازباب طرح طبقه بندی مشاغل وقرارداددائمی نه موقت وایمنی وبهداشت کاروتحویل ابزارولوازم کارولباس وکفش کارگروجابجائی بی مورد کارگران وبحث کمیته انضباطی وتشکلات کارگری وبیمه های جاافتاده ورفاهیات وهمکاران محترم 88به بعدوروستاهای تبدیل به شهرو......که حقوق تعیین شده درقوانین کارمیباشدراداشته وبصورت حضوری نتیجه راازسازمانهای مربوطه پیگیری نموده است که درامتداداین مهم وزارت کارمکاتباتی را باکارفرماشرکت مخابرات ایران واستانهاونیزادرات کاراستانهاو.....داشته که ازجمله اخیراًبابت رعایت ایمنی وبهداشت کاروتحویل لباس وکفش وابزارکارو......بصورت رسمی نامه ای رابه شرکت مخابرات ایران ارسال نموده است.
4-همکاران محترم علی رغم آنکه شورای هماهنگی اسبق وکانون مجموعه این قشرزحمتکش باحمایت مصوبه مجلس برمبنای قانون ازامنیت شغلی بعدازسالهابرخوردارشده اندونمایندگان محترم شماعزیزان که درذهنتان نیزمشهودمیباشنداینکاررابه سرمنزل رسانده وخرده کاریهایی ازآن باقی مانده است.که نیازبه تدبیروخردجمعی داشته ونه تحرک وتشویش اماکارفرماتاکنون قانون رااکمل اجراننموده وگاهاً درصدد دفع ونقض آن برآمده است .ابرازمیداریم که افرادزحمتکش سالهای گذشته وشورای هماهنگی وکانون برپایه همدلی وهم اندیشی وهمفکری وهدف واحدباهم ودرکنارهم بوده اندکه بعضادراثرفشارات کارجدالهای لفظی داشته اندولی دربحث رسیدن به هدف دریک تن واحد دورازاختلاف سلیقه مجدانه تلاش کرده اند.به همین سبب کانون وشورای هماهنگی تدبیری رابرای ادامه بدین شرح اندیشیده اند:
دوستان من اگراخباری رااینجانب به عنوان ماحصل پیگیری برروی سایت وگرههای تلگرامی اززبان خودمی گذارم این همت وزحمت همه اعضای کانون وشورامیباشدوچون کانون تنهاتشکل بزرگ قانونی این قشرمیباشدودبیرکانون به عنوان دبیراجرایی وشخصیت حقوقی تثبیت شده وشناخته شده درسازمانهای دولتی وغیره میباشدحال هرکسی دبیرباشد نه اینجانب،بایستی ازباب قانونمندی ووحدت وانسجام، کارهاتوسط دبیرپیگیری وبرحسب وظیفه به همکاران اطلاع رسانی شود.لذابرای هم اندیشی وهمفکری وهمدلی بیشتر واستفاده ازنظرات وپیشنهادات مفیدهمکاران وتصمیم گیریهای باخردجمعی همچون گذشته تصمیم براین نمودیم تابه اطلاع شمابرسانیم هراستانی که انجمن کارگری تشکیل داده است هیئت مدیره منتخب قانونی خودرادرسایت کانون انجمنهای صنفی کارگران مخابرات خراسان رضوی هرچه سریعتر قراردهدوهمکارانی که دراستانهایشان تاکنون انجمن قانونی نداشته اندوبصورت شورایی میباشندطی تنظیم صورتجلسه ای باامضای همکاران محترم استانشان سه نماینده انتخاب وبه کانون معرفی نمایند.
امیداست که بااین تدبیرهماهنگی لازم درپیگیریهارضایت عموم سطح کشوروفعالان رابه همراه داشته باشدومانع پیگیریهای فردی وعامیانه که هزینه های فراوانی رانیز به همراه دارد ،گردد.


بااحترام کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکز مخابرات وشورای هماهنگی کشور
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بنام خدا
باسلام وعرض ادب وتبریک وتهنیت به مناسبت عید سعیدقربان:
ضمن تشکرازمراجعه همکاران محترم گیلان وپیگیری ازدفترجناب آقای محجوب ومراجعه به وزارت کارومعاونت روابط کار،که این عمل خودباعث توجه مسئولین خواهدشدکه استان گیلان هم مشکلاتی داشته وداردونیز دوستان ماازرنج وزحمت وخون دل خوردنهای سفربه پایتخت بیشتر آگاه شده ودرک بیشتری نسبت به فعالان زحمتکش دراین چندسال خواهند داشت.
درضمن اینجانب قربانزاده پیگیریهایی بصورت غیرحضوری نسبت به نامه مکتوبه مجلس ومبحث طرح طبقه بندی مشاغل داشته ام ومطالبی را دریافت نموده ام که جای شنیدن دارد و انشاء الله بعدازعیدقربان باستحضارشماهمکاران در سایت کانون خواهد رسید .

قربانزاده دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ای عزیزان به شما هدیه زیزدان آمد

عید فرخنده نورانی قربان آمد

حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول

رحمت واسعه ی حضرت سبحان آمد

*****************

 بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

*******************

عیدقربان، جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین بر همه ابراهیمیان مبارک باد.


http://modv.ir/wp-content/uploads/2016/09/eyd-ghrban-16695-1.jpg

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بنام خدا

با عرض سلام و ادب و احترام :
همانگونه که مستحضرید در طی روزهای اخیر دوستان و همکاران محترم اقدام به پخش خبرهای غیر مستند می نمایند که باعث تشویش و نگرانی افکار و روان همکاران می گردند و برای آنکه گاهاً بازار اطلاع رسانی در گروه تلگرامی خود را گرم کنند به طرق مختلف خودنمایی نموده و اسرار محرمانه کارگران رنج کشیده روستایی را به نمایش می گذارند که خود عملی ناپسند می باشد . از آنجا که گفته بودند مبلغی را وزارت ارتباطات به مخابرات جهت بازخرید نمودن این قشر پرداخت نموده است طی پیگیریهای مستند از وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران معاونت محترم وزیر ارتباطات پخش این خبر را تکذیب نمودند و توصیه کردند از دامن زدن به موارد مشابه جداً خودداری فرمایید .


کانون انجمنهای صنفی کارگران مرکز مخابرات استان

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بنام خدا

با عرض سلام وادب :به اطلاع همکاران محترم میرسانیم مبنی برپیگیریهای مجدانه کانون وشورای هماهنگی کشور امروز16شهریور مدیرکل روابط کاروجبران خدمت جهت طرح طبقه بندی مشاغل بابت اجرانمودن ماده50مستندبه ارسال مشخصات کلیه کارگران مراکزمخابرات روستایی کشورازطرف ادارات کل تعاون استانها ،بالاخره نامه ای رابه سازمان مدیریتی مربوط به مشاوره طرح طبقه بندی مشاغل مکاتبه نمودند.تااینکه طراح اقدامات لازم راانجام دهد.ونامه مذکور نزددبیرکانون رسیده است لذاهمکاران محترم ازپیگیریهای تلفنی وتحرکهای نامناسب وایجادمزاحمت برای مسئولین مربوطه ومشاور جداً خودداری فرمایندکه هرگونه تحرک زیادوپیگیری فردی باعث اعتراض مسئولین مربوطه وکندی کارخواهدشد.ودوستان بزرگوارمطلع باشندکه کلیت موضوع ومتن نامه مذکور به اطلاع کانون (هوشمندوقربانزاده)وشورای هماهنگی (نوریمنش،زارعپور،عظیم زاده،حسنکی و.....)رسانده شده است که میتوانیدبرای مساعدتهای فکری واجرائی درارتباط باشید.(فقط نمایندگان استانها)چنانچه لازم باشد مستندات به اطلاعتان رسانده خواهدشد.کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات وشورای هماهنگی کشورداغ کن - کلوب دات کام نظرات(0) 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

23 شهریور/ مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران برگزار می شود

23 شهریور/ مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران برگزار می شود

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص ادغام شرکت های مخابرات استانی، رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه  95/6/23 در آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه در تهران برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، استماع گزارش های مجامع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی مخابرات استان ها در ارتباط با ادغام شرکت های موصوف شرکت مخابرات ایران، تصمیم گیری در خصوص ادغام شرکت های مخابرات استانی در شرکت مخابرات ایران و تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می باشد ،  دستور جلسات این مجمع فوق العاده را تشکیل می دهد.

 

لازم به ذکر است تصمیم گیری در خصوص ادغام شرکت های مخابرات استانی در شرکت مخابرات ایران شامل شرکت های مخابرات استان های آذربایجان شرقی -  آذربایجان غربی -  استان تهران - چهارمحال و بختیاری - خراسان شمالی - خراسان جنوبی – زنجان – سمنان – قم - کرمانشاه - کهکیلویه و بویر احمد – گلستان – هرمزگان – همدان – یزد – اردبیل – اصفهان – ایلام – بوشهر- خوزستان - سیستان و بلوچستان – فارس – قزوین- کردستان – کرمان – گیلان – لرستان – مازندران - مرکزی  - خراسان رضوی می باشد.

 

به آگاهی عموم سهامداران محترم می رساند، سهامداران گرامی و یا وکلای قانونی آنان می توانند به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت 8 صبح الی 16 روزهای شنبه و یک شنبه،  95/6/20 و 95/6/21 با در دست داشتن اصل برگ سهام ، وکالت نامه یا برگ نمایندگی معتبر و کارت ملی به اداره سهام شرکت، واقع در بزرگراه همت – ابتدای بلوار سردار جنگل – ساختمان شرکت مخابرات ایران، مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس  www.tci.ir اقدام نمایند.

 

یادآوری می شود مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در تهران، خیابان دکتر شریعتی، بوستان اندیشه، فرهنگسرای اندیشه، طبقه دوم، تشکیل می شود.

کد خبر: 3258
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سالروز ازدواج ساقی کوثر وسوره کوثر بر شما مبارک وتهنیت بادn00447363-r-b-005


روز وصـل فاطمـه با حیــدر است
آن که سـادات را به جنـت سرور است

بیـت پـاک مصطفـی غرقاب نــور
خیـل مشتاقــان دین غـرق ســرور


در فلـک کروبیـان مسرور و شــاد
خاکیــان انـدوه دل بردنــد ز یـــاد

النکـاح سنتــی سامــان گرفــت
زین سبب بنیاد عاشــق جـان گرفت


غنچـه ی عشـق خدایــی وا شـده
در زمیـن و آسمـان غـوغــا شــده

دیـدگـان مـومنـان بینـا ز آن
نـور حـق کور کرده چشمـان بـــدان


پـاره ی تـن از نبــی گردد جــدا
همـدم و مونــس شـود بـا مرتضــی

اشک شــوق از نرگس طاهـا چکـد
زیـن شعــف پیـراهــن غـم برکنـد

تهنیــت گوینـد ملایک بر رســول
بهــر وصـل شـاه مـردان بـا بتــول

رنگ گرفته یکــدلی از وصل شـان
با نصیــب هر بینـوا از فضــل شـان


هم صـدا و هـم دل و مشتــاق هم
یاور و همــدم به هر شـادی و غـــم

هر دو گل پرورده ی دامان دوســت
بوی عطـر هر گـل و بستـان ز اوسـت


ســاده امّا بس بجـا و پـاک و نـاب
می رود زهــرا بـه بیــت بـوتــراب

ای اسـدچشمان خلقان بر دراست
روز وصـل فاطمـه باحیـدر اسـت


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بنام خدا هستی بخش


باعرض سلام وادب واحترام به محضرتمامی همکاران محترم وخوانندگان بزرگوار:
جانابه جهان باورافسرده دلان باش         همواره تومرهم، نه زخم دگران باش
هرقدرکه مقدوربودت بذل وکرم کن         غمخوارکسان باقدم ودست وزبان باش
پرهیزکن ازتهمت وبدگویی وازکذب          صدیق وموحدتو به افعال و لسان باش
بیهوده مکن داوری اندرعمل خلق            باحفظ زبان محرم اسرارنهان باش
برعیب کسان پرده بیندازکه ستار            پوشانده عیوب همه راتونیزچنان باش
ازنخوت وبخل وحسد وکینه حذر کن         برخلق معین باش وامین باش وامان باش
آزوطمع وحب ریاست اگرت هست            اندرصددچاره وپرهیزازآن باش
         (از باب ادب توصیه وتذکری به شخص خودم اینجانب قربانزاده )

همانطور که شماهمکاران محترم بخصوص فعالان وشورای هماهنگی کشوروهیئت مدیره کانون علت سفربه پایتخت رامطلع هستیدکه برحسب احتیاط نیازی به فاش نمودن این مواردمهم نمی باشدوظیفه میدانیم ازاینکه تاکنون موفقیتهایی رابدست آورده ایم برچه پایه ای استوار بوده تایادمان نرود وغافل نشویم لازم به یادآوری وتذکر است :
1-ایمان ویقین به نفس کارکه برحق است
.
2-وحدت وهمدلی وهمکلامی وازخودگذشتگیهای بی شائبه وتلاشهای مجدانه بی مزد ومواجب به دورازهرگونه غرور ومنییت وجاه طلبی
3-صداقت وانصاف وخردوتفکرجمعی دورازهرخودفروشی وکاربرای عقبی نه دنیا
4-رعایت حرمتهاوخط قرمزهای نظام وپایبندی به قانون واقدام به موقع وفی البدائه برای عمل نتیجه بخش وثمربخش
5-قدرشناس بودن فعالان این قشر از همه وهمه
6-توکل به ایزدمنان وتوسل به پاکان درگاه الهی(چهارده معصوم)وتلاش وپیگیری خسته ناپذیر
عده قلیلی ازمردان شجاع وغیور وحق جواین قشربوده است که اکنون از فردیاافرادی فعال به پدیده ای همگانی مبدل گردیده است که این جای سپاس وشکرگزاری را دارداماهمکاران عزیزی که دراین عرصه وزمان به عنوان مدیران ونویسندگان سایتها وسرگروههای تلگرامی (کارگران مراکزمخابرات روستایی)که همه آنها شناخته شده هستندازباب همفکری وهم اندیشی ومشورت واطلاع رسانی به موقع دیگرهمکاران آگاه ومطلع می نمایند وفعالیتهای فرهنگی وانفورماتیک خوبی راانجام میدهندجای بسی تشکروقدردانی راداردکه یارشورای هماهنگی کشور وتشکل قانونمندکانون میباشندلیکن توصیه می نماییم ازباب احتیاط مبنی برعقل وشعوروخردجمعی درنوشتن مواردمهم که دسترنج ودستاوردهزینه ها وخون دل خوردنهای عده قلیلی دربعدفیزیکی که هزینه های مالی وجانی وحیثیتی رابرای بدست آوردنشان دربرداشته ومیداردبدون هماهنگی یا جسارتاازباب ذوق زدگی درفضای مجازی وعمومی اقدام نفرمایید چراکه طرف مقابل مانیزهیچگاه درفضای عمومی ماراازاقدامات وپیگیریهای خودمطلع ننموده است وهمیشه به گفته عامیانه برای مانع پیشرفت مادراحقاق حق چراغ خاموش پیش رفته است ولاویگری راسرلوحه کارخودقرارداده پس چرامااینگونه نباشیم کارفرمامحرمانه ومخفیانه اقداماتی راانجام میدهدکه مادرزمان حصول نتیجه که برعلیه ما صادرمیگرددازدیوان و.....مطلع ومتوجه میگردیم امامافرزندان صادق وپاکدل روستایی تمام اسرارخودرابه هردلیل علنی می نماییم که علت طولانی شدن این پروسه وایجادهزینه های فراوان که ریشمان راسفید نموده است  بی احتیاطی درانتشاراخبارمحرمانه بوده است دوستان من نمی خواهیم بگوییم که شماچشم وگوش نامحرم این مجموعه هستید بلکه گوش وچشمهای نامحرم وبخیلی وجودداردکه به محض اطلاع ازامورکاری ماتمام رشته ها وبافته های مارابا عمل ناصوابش تبدیل به پنبه می نمایدوهمکاران محترمی که نسبت به پیگیری ازباب حضورتمام نمایندگان استانی انتقاد می نمایید ،انتقاد شما بردیده منت وازباب تئوری وظاهر نگری بجا،امابرحسب تجربه که پدرعلم است حضورجمع زیادی ازنمایندگان استانی درتهران به چنددلیل مشکلاتی رابه همراه دارد:
1-حضورزیادافراددرمجلس ووزارتخانه هاازطرف حراستها مواجه به ممانعت میگرددواینجانب نیز برای وروردهمه ناتوان می مانم که این پشت درماندنها باعث رنجش ودلخوری شماعزیزان میگردد.
2-همانطورکه مطلع هستیدازابتدابیشترهزینه های پیگیری برشانه چنداستان ازجمله خراسان رضوی ،لرستان ،آذربایجان غربی،هرمزگان وکردستان وقزوین وگاها چنداستان انگشت شماردیگروبویژه کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکز مخابرات خراسان رضوی بوده ومیباشدوبایکدیگرتوافق نمودیم تابه کانون وفعالان با تجربه درهزینه های پیگیری کمک نماییم که حضورهمه استانها باعث هزینه های فراوان میشود.
3-حضورتعدادزیاددرادارات وجلسات به علت عدم معلومات وتجربیات متفاوت باعث اختلاف سلیقه وتنش وچالش وابرازمشکلات سخصی نه جمعی وعمومی وگاهابدون نتیجه ودستاورد میباشدو.....
4-کاربدون کارشناسی وعلمی وکاربردی ودیمه سخن گفتن ثمر نداشته ونداردبایددرجلسات بامدارک ومستندات نماینده کارگران باآگاهی از قانون واردشودوحضور جمع زیادباعث بروز مطالب مهم ومحرمانه بوده ومیباشد حال خودتات قضاوت نمایید.
برای آنکه بیش ازحد حوصله وصبرتان سرنرودوظیفه میدانیم ماحصل پیگیری مواردبااهمیت رابرحسب نیازعمومی مختصربه اطلاع شما برسانیم.ازآنجاکه وزارت کارپیرامون چندابهام نظرمشورتی ازمجلس را طی نامه ای ازمجلس طلب نموده اندباید بگوییم که نظر مشورتی ملجس باتوجه به شفافیت قانون (ماده83)واضح بوده وبااین نظرازطرف مجلس که مفیدواقع میگرددمشکلات موجودکه چها آیتم اصلی هستند ونیاز به ابراز آن نمی باشد قطعامرتفع خواهدگردبد.وبزودی پاسخ وزارت کارازطرف مجلس کتبا ثبت وصادرخواهدشد که ماپیگیر ومراقبیم تادراین پیش نویس خام مبنی برعدم تحرک نابجای شماعزیزان تغییراتی صورت نپذیردبه جهت قوت قلب شمامشروح به سمع مشاوردلسوز ومخلص وکم ادعاناجی کارگزاران کشورکه اغراق نمیباشدجناب آقای مهندس رشیدی رسانده شدکه مورد تایید ومقبول ایشان نیز قرارگرفت که درهمین جااینجانب به نمایندگی جامعه کارکنان مراکزمخابرات روستایی کمال تقدیروتشکر وامتنان رابه عمل می آوریم وازصحبتهای نامهربانانه بعضی که انشاءالله قصد وغرضی نداشته اندودرروزهای اخیرمطرح نموده اندازایشان عذرخواهی می نماییم وبازهم طلب مساعدت ازاین برادربزرگوارراداریم.وبامراجعه به اداره کل روابط کاروجبران خدمت وزارت کارمدیرکل این ادراه ابرازنمودندباتوجه به رسیدن اطلاعات تمام کارگزاران به این وزارتخانه ماازهفته آتی طراح رامعین وماده 50رااجرایی می نماییم وبه محض پاسخ مجلس به تمامی ادارات کاراستانها ابلاغ خواهیم نمود.درپایان ازهمه همکاران محترم ومسئولین خادم دراین سفرونمایندگان استانی حاضردراین پیگیری :قربانزاده،هوشمند،نوریمنش،زارعپور،حسنکی،عظیم زاده،جمال ملا،ایلخانی،رضایی،محبی که مارایاری وهمراهی نمودند سپاسگزاری می نماییم .اجرکم عندالله
خدایاجهان پادشاهی توراست    زماخدمت آید خدایی توراست


بااحترام کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات استان خراساننوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :