انجمن صنفی دفاتر مخابرات روستایی سبزوار
اتحاد وحدت وهمدلی رمز پیروزی
نظرسنجی
آیا ایجاد وبلاگ جهت اطلاع رسانی همکاران مفید است وتوانسته نیاز شمارابرطرف نماید؟

بنام خدا

با عرض سلام و ادب
از آنجا که همکاران محترم نگران نظر مجلس بابت تفسیر قانون می باشند و قضاوت غیر منصفانه می نمایند و بعد از ده سال فعالیت ، ایمان کافی به فعالان ندارند ، دو بند از توضیحات نامه اداره کل قوانین مجلس را که به عنوان نظر مشورتی به معاونت مجلس جهت تایید ارسال گردیده به عرضتان می رسانم :
۱- هدف قانونگذار از عبارت قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی حمایت از حقوق کارگران مخابرات روستایی و همچنین حذف شرکتهای واسطه در انعقاد قرارداد با کارگران برای بعد از واگذاری سهام شرکت بوده است . بنابراین منظور از عبارت قرارداد مستقیم مذکور در ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، انعقاد قرارداد مستقیم و بلاواسطه فی مابین شرکت مخابرات و کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی پس از خصوصی سازی تا زمان بازنشستگی است.
۲- شرکت مخابرات ایران طبق شرایط و ضوابط قانون کار و مفاد ماده ۸۳ قانون الحاق به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، می باید تا زمان بازنشستگی قرارداد منعقد با آنان را بلاانقطاع استمرار بخشد .

قربانزاده دبیر کانون انجمنهای صنفی خراسان رضوی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بنام خدا
با سلام وادب همانطورکه درگزارش روزقبل باستحضارشماهمکاران محترم رساندیم که بامراجعه به وزارت کارمقررشدچگونگی روندتهیه طرح طبقه بندی مشاغل توسط مشاورمدیریت صنعتی ازطرف مدیرکل روابط کارپیگیری شودتابدین وسیله تسریع صورت پذیرد.
مستندبراین موضوع وپیگیری نامه ذیل جهت مشاهده شماعزیزان توسط کانون تهیه گردیده که به رؤیت شماهمکاران میرسد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بنام خدا
با عرض سلام وادب به محضرتمامی همکاران محترم وخوانندگان بزرگوار:
ازآنجاکه تعدادی ازهمکاران مورخه3مهرماه95برای پیگیری اموربه تهران عزیمت نموده بودنددرامتداداین موضوع کانون ازتمامی انجمنهاونمایندگان فعال استانهابرای جلسه هم اندیشی وهم فکری وپیگیری امورمحوله بصورت رسمی جهت حضوردرتهران ازطریق سایت کانون دعوت بعمل آورد.که این کانون ازهمکارانیکه دراین سفرماراهمراهی نمودند(قربانزاده،هوشمند،رضایی،فلاح،مستجابی،موسی نژاد،جمالی،هواسی،طالبی،پورحیدری،زمانی،ودیگرهمکاران....)تقدیروتشکرمی نماید.وازدیگرهمکارانیکه (شورای هماهنگی کشور)بدلیل مشکلات فردی نتوانستندماراهمراهی کنندامابه این کانون اطمینان واعتمادنمودندتاامورمحوله راپیگیرباشدسپاسگزاری می نماییم.
همکاران محترم دراول وقت دیروزدرجلودرب مجلس با همکاران حاضردرتهران ملاقات وجلسه ای راداشتیم که دوستان ماپیگیری امورانجام گرفته درروزقبل رااطلاع رسانی نمودند.که دراین ملاقات باتوجه به اینکه نامه نظرمشورتی اداره کل قوانین که توسط مدیرکل آن اداره امضاءوبه معاونت قوانین مجلس جهت تائیدنهایی ارسال شده بودمتن آن به دست دبیرکانون رسیده بودبه استماع همکاران رسانده شد.سپس باب مشکلات موجوددروزارت کارازجمله طرح طبقه بندی مشاغل ،مباحث ایمنی وبهداشت کارگروهی به وزارت کاررفتیم ونیزسازمان تامین اجتماعی،که دراین پیگیری مدیرکل محترم روابط کاروزارت دستوردادندتاباتوجه به گذشت حدود2هفته ازنامه ارسالی به مشاورچگونگی روندکارتوسط آن اداره کل سریعاًپیگیری شودکه این اقدام نیز صورت پذیرفت وپیرامون نامه مجلس بامعاونت روابط کارصحبتی انجام پذیرفت که متن نامه مذکوربرای کارگران ازنظراین معاونت مفیدمطرح شد.
وسازمان تامین اجتماعی نیزابرازداشتندنامه ای رابه شرکت مخابرات جهت ارائه لیست بیمه تمامی کارگزاران مدنظرآن سازمان(لیست8911نفر)ارسال نموده ایم که چنانچه بیمه شخص یااشخاصی رامخابرات به هردلیل ردننموده مکلف است انجام دهد.
درامتدادبه همراه همکاران حاضربه دفترجناب آقای محجوب درمجلس رفتیم ومشکلات ودغدغه های شماعزیزان رابه استحضارایشان عارض گردیدیم.ازجمله موضوع آرای صادره شعبه 20دیوان که متناقض باماده83میباشدایشان ابرازنمودنداین رای صادره به استنادقانون نبوده وخلاف صادرگردیده است وتوصیه به دادخواست تجدیدنظرراداشتندکه دراین مسیرقرارشدکانون باآقای مستجابی گیلان وهمکارانش که ذینفع میباشنددردادخواست شخص ثالث همفکری،همکاری ومساعدت لازم رابنماید.
ودرخصوص دریافت نامه ازدفترمعاونت قوانین مجلس(جناب رضایی)ازمحضرآقای محجوب تقاضامطرح گردیدکه ایشان وچندتن دیگرازنمایندگان مجلس قول مساعدت ودریافت نامه مذکوررابه جمع همکاران حاضردادند.وسوالاتی درمبحث قراردادصورت پذیرفت که ایشان توصیه هایی جهت چگونگی امضای قراردادداشتندوابرازنمودندمخابرات مکلف به تمدیدقراردادبلا انقطاع واستمرارتازمان بازنشستگی باشماکارگران رادارد.واتمام قراردادمبنی برماده83منوط به قطع قراردادنمی باشدوهرگونه قراردادی که برای امضاءبه شماارائه شدچون توافقی بین کارگروکارفرمامیباشدمواردی که متناقض باقوانین کارونقض ماده83وسوءاستفاده کارفرمارابه همراه داشته باشدمیتوانیدقبول ننمائیدوبه کارفرمارفع معایب موجوددرقراردادراکتباًاعلام نمایید ودرخصوص قراردادتنظیم وتائیدشده درکمیسیون صنعت ومعدن ابرازنمودنداین موضوع مربوط به قبل ازتصویب قانون بوده است که قراربوده بین کارفرماونمایندگان مجلس ونماینده کارگزاران توافقی صورت بگیردکه مخابرات به این امرحاضرنشده ونه اینجانب رئیس فراکسیون کارگری(محجوب)ونه نماینده کارگر(قربانزاده)امضاءننموده این موردوجاهتی نداشته واکنون باوجودقانون قراردادمبتنی برقانون میباشد.
وسوالی ازطرف دبیرباب همکاران ورودی88به بعدجهت انعقادقراردادگردیدکه همچون کذشته به وزیرمحترم ارتباطات توضیح داد بودفرمودندهمانطورکه قانون عطف به ماسبق وبعدآن نمی شودلذاکارگزارانی که درتاریخ93/12/4مشغول بودندشامل این قانون میباشندوبعدآن خیر.
وعملکرداخیرهیئت های حل اختلاف باب این همکاران قرارشدطی نامه ای بامستندات توسط کانون تهیه وبه محضرایشان ارائه شودتااقدامات لازم توسط ایشان صورت پذیرد.که درپایان جلسه لطف جناب آقای محجوب همچون گذشته شامل ماگردیدونهارمهمان ایشان بودیم که جاداردازاین مردبزرگ وحامی کارگران چشم امیدکارگزاران مخابرات کشورودیگرنمایندگان (سبحانی فر،پژمانفر)که قول مساعدت دادندمراتب تقدیروتشکرراداشته باشیم.
جهت اطلاع همکاران بعدازفراغت مجلس جلسه ای راباهمکاران داشتیم وازپیشنهادات ونظرات وانتقادات دوستان بهره مند گردیدیم وتصمیماتی رادرباب روندپیگیری گرفتیم که که مقررشددراسرع وقت هر استان دونماینده بصورت رسمی ازاعضای هیئت مدیره انجمن یاشورای هماهنگی استانشان برای شرکت درجلسات وپیگیریهابه کانون معرفی نمایندتادرمسیرهمدلی وهمفکری انشاءالله کارپیش رودوهرگوه انتقادوپیشنهادازطریق کنفرانس تلفنی بین نمایندگان فعال صورت پذیرد نه درفضای مجازی که باعث تنش واصطکاک بین همکاران عزیزگرددواذهان عمومی جامعه کارگران مخابرات روستایی رامشوش نماید.
نکته:قابل ذکراست که برای تسریع کارکانون دیروزبامشاورکه طرح راتهیه می نمایدگفتگونموده ومواردموردنیازرابه اطلاع ایشان رساندکه این برادربزرگواربه کانون قول دادعلیرغم پروسه 3ماهه تاحدودیک ماه طرح رابه وزارت کارتحویل خواهم نمود.ودرامتدادپیرامون عدم واریزی حقوق وبیمه های جامانده بامعاونت مدیرکل رفاه مخابرات صحبتی راداشتیم که ایشان ابرازنمودندواریزحقوق تکلیف مدیریت استانهامیباشدوبرای واریزمانیزپیگیرخواهیم شدواسامی افرادی که ازلیست بیمه پروسه زمانی88تادیماه92جاافتاده بودندتهیه گردیده که بزودی جهت ایجادسابقه به سازمان تامین اجتماعی ارسال میگردد.وامااین کانون درنظردارددرهفته جاری جلسه ای راباب مبحث قراردادودیگرمشکلات باهیئت مدیره کانون ووکیل ومشاورمحترم داشته باشدکه نتیجه وتصمیم گیری آن جلسه با اطلاع انجمنهای محترم رسانده خواهدشد.درپایان ازمدیرکل محترم روابط وزارت کاروتمامی  همکارانیکه مارایاری نمودندومدیریت سایت کانون ومسئولان گروههای تلگرامی(همدلی خراسان رضوی،پاتوق وجامعه)که دراطلاع رسانی وایجاد انسجام ووحدت این کانون وشورای هماهنگی کشور رایاری می نمایندکمال تشکرراداریم ماراازدعای خیرتان فراموش نفرمایید.

باسپاس کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات روستایی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بنام خدا

با عرض سلام وادب به اطلاع رؤسای محترم انجمنهاواعضای شورای هماهنگی کارگران مراکزمخابرات استانهامیرسانیم باتوجه به اینکه 10روزقبل این کانون ازهیئت مدیره های انجمنهاوشوراهای هماهنگی استانهااسامی هیئت مدیره واعضای شوراهارامطالبه نموده بودکه تعدادی ازاستانهابه این خواسته کانون پاسخ داده بودندلذابه همین سبب این کانون جهت پیگیری امورمحوله قصدداردفردا95/7/4رابه تهران عزیمت نمایدبه جهت پیگیری امورومشکلات وجلسه هم اندیشی وهمفکری شایسته است به نمایندگی ازهمکاران استان باکانون همراه گردد.درضمن لازم است نماینده هراستان مشکلات موجوددراستان خودراطی نامه ای مکتوب به کانون بامهرانجمن یاامضای شورا ارائه وتحویل نمایدتااین کانون بصورت کلی مشکلات رابررسی وپیگیری نماید.درضمن خواسته های این قشر درروزهای اخیربه اطلاع نمایندگان محترم مجلس ومسئولین مربوطه توسط این کانون رسانده شده وهماهنگیهای لازم انجام پذیرفته است.نکته مهم نامه تنظیم شده ادره کل قوانین مجلس به شماره31525مورخ95/6/31خطاب به معاونت محترم مجلس شورای اسلامی دردبیرخانه آن معاونت تثبیت ودرنوبت اقدام میباشد.که این کانون کمافی السابق پیگیر میباشد.
باتقدیم احترام یکتاکانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات استان خراسان رضوی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 بی تردید، مقدس ترین جهاد، جهادی است که به عنوان دفاع از حقوق انسانی صورت گرفته باشد. در جنگ تحمیلی، رژیم بعث عراق، جنگی ناخواسته را به کشور ما تحمیل کرد و با نادیده گرفتن استقلال سرزمین ما به ایران اسلامی تجاوز کرد. از این رو، مردم غیرتمند ایران، در دفاعی مقدس، از حق خود که دفاع از استقلال سرزمین و هویت دینی ـ ملی خود بود، دفاع کردند.

نتیجه تصویری برای هفته دفاع مقدس
باسلام وعرض تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس:
1-نسبت به تماسهای دریافتی ازمخابرات هوشیاربوده ومواردخواسته شده راحتماًبانمایندگان خوددرمیان بگذارید.
2-جهت دریافت قبوض حتما با نمایندگان تماس گرفته وبدون هماهنگی هیچ اقدامی ننمایند.
تشکر وقدردانی ازتمامی همکاران


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بنام خدا


خلاصه وچکیده موضوعات مطرح شده هیئت مدیره انجمن صنفی سبزواربا مهندس سبحانی فر:
 سلام وعرض ادب خدمت همکاران محترم درمورخه 95/6/31قراربودجلسه ای دردفترمهندس سبحانی فروحضور هیئت مدیره انجمن برگزارگرددولی بنابه دلایل فورس ماژورمهندس راهی تهران بودنددرنتیجه هیئت مدیره ایشان را درساعت17/30بعدازظهردرفرودگاه سبزوار ملاقات نمودندوبه مواردذیل اشاره گردید.
1-درموردپاسخ نامه اداره کل قوانین مجلس به وزارت کار مهندس سبحانی فرقول مساعددادندکه روزیکشنبه 95/7/4باجناب امیدواررضایی گفتگوتاهرچه سریعتر نامه امضاءشود.  2-درمبحث قراردادها حتماًماده83 قانون بصورت تمام وکمال لحاظ شده وجای هیچگونه نگرانی نیست.واز ایشان خواسته شددر نوع قرارداد موقت یامعین ومدت قرارداد(داشتن ابتداوانتها)چون تناسبی باماده 83 ندارد پیگیری لازم انجام تاحذف گردد. 
3-درمورد حقوقها نیزکه بصورت ناقص پرداخت میشود قول پیگیری دادندتاحقوقها کامل وچنددرصدی پرداخت نشودوبیان نمودندمخابرات نباید درصدی ازحقوق رابه صورت علی الحساب بلکه باید تمام وکمال پرداخت وتسویه نماید.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بنام یکتا خالق هستی

با عرض سلام وادب مبنی برپیگیریهای مکرراین کانون درطی روزهای گذشته وامروزخوشبختانه پاسخ نامه وزارت کارازطرف اداره قوانین مجلس تنظیم وتثبیت گردیدونامه مذکورثبت وتحویل معاونت محترم مجلس(جناب آقای رضایی)گردید.همانطورکه قول داده بودیم درچارچوب مصوبه قانون نظراداره قوانین مفیدبرای ذینفعان (کارگران مراکزمخابرات روستایی)واقع گردیدکه درامتدادنیزکانون برای نتیجه دریافت نامه نهایی ازمجلس تلاشهای لازم راخواهدنمود. ازشماهمکاران محترم استدعاداریم :

اولا:ًاجازه دهیدبازهم کارشناسی شده کانون موضوع راپیگیرباشد.

ثانیاً: ازنمایندگان محترمتان درمجلس بخواهیدتانامه مذکوررامعاونت مجلس جناب آقای رضایی تائیدوامضانمایدوهرچه سریعتربه وزارت کارابلاغ وارسال نمایدتامشکلات این فرزندان روستایی مرتفع گردد.

کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بنام خدا

با سلام وادب وعرض تبریک وتهنیت به مناسبت عیدولایت وامامت وجانشینی برحق علی ابن ابیطالب به محضر شماخوانندگان وهمکاران محترم:به اطلاع میرساندطی پیگیریهای چندروزاخیرکانون بامسئول وکارشناس مربوطه اعلان نظرمشورتی مجلس که به دلایلی ازابرازنام ومسئولیت این عزیزان معذورمیباشیم ماحصل مکالمات وپیگیریهابراین شدکه درروزگذشته طی تشکیل جلسه ای اعلان نظرنهایی به شورومشورت وبررسی درمجلس صورت گرفت ومقررشدبنابه ابرازات ایشان به معاونت مجلس درهمین هفته ارسال گردد.که بازهم پیگیری خواهدشدباهمت وصبوریت شما.امادرتلگرام دوستان ابرازنمودندکه مشاورطراح برای هزینه های نوشتن طرح بامخابرات صحبتی داشته صحت نداردچون مبنی برقانون مشاورمکلف است درپروسه زمانی مشخص شده بدون هیچ عذری طرح راتحویل اداره کل روابط کاروزارتخانه نمایدوآنگاه وزارت کارهزینه تهیه طرح وجریمه آنرابه مخابرات ابلاغ می نمایدکه چنانچه درپرداخت قصورنمایدسریعاازطرف وزارت اجرائیه کشیده خواهدشد.درضمن پیرامون مشکلات موجودباکمک احدی ازفعالان خراسان رضوی بامجمع نمایندگان خراسان رضوی وبویژه آقای سبحانی فروجناب آقای محجوب نماینده تهران رئیس فراکسیون کارگری درمجلس تماسهایی حاصل گردیدکه توصیه هایی به کانون ارائه شدکه کانون نامه هایی رابه این عزیزان درهمین هفته مکاتبه خواهدکردوبه روئیت واطلاع شماخواهندرساندکه درروندکارمفیدخواهدبودوآن عزیزانی که بدلیل عمل ننمودن مخابرات به قانون بصورت کامل معترض وعصبانی نیزمیباشندواصراربرتحصن کارگری درمقابل دفترکارفرمارادارنداعتراض تان بجاوبه حق است وقطعادراین موردنیزکانون تجدیدنظروباکمک مسئولین صاحب نظراعلان نظرخواهدنمود.
قابل توجه همکاران :علی رغم پیگیریهای مجدانه کانون مبنی برخواسته همکاران بدلیل عدم واریزحقوق50درصدماههای تیرومرداددبیربرای کسب تکلیف واتمام حجت پیامی رابدین شرح به مدیران محترم مخابرات ایران واستان ارسال نمود.
سلام علیکم:ضمن عرض تبریک وتهنیت به مناسبت عیدامامت وولایت وجانشینی برحق امیرمومنان حضرت علی (ع)به شماوخانواده های محترمتان:
ارآنجاکه50درصدازحقوق تیرومردادواریزنگردیده است وباتوجه به شروع مدارس همکاران برای خوشحال نمودن فرزندان دانش آموزشان نیازبه پول دارندتکلیف وتدبیرچه میباشد.

باسپاس یکتاکانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات خراسان رضوی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عید کمال دین،سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت
امیر المومنین علیه السلام
بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد

متن تبریک عید غدیر خم
غافل مشو از عید غدیر و برکات
امروز خدا گشوده است باب نجات

جبریل و ملائک همه با امر خدا
سر داده ز گل دسته ی هستی صلوات

عید سعید غدیر خم مبارک باد


نتیجه تصویری برای عید غدیرنتیجه تصویری برای عید غدیرنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بنام خدا

با عرض سلام وادب وعرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید غدیر عید ولایت وامامت به محضرشماهمکاران وخوانندگان محترم:
ازآنجاکه همکاران محترم مکرراًپیگیرروندکارمیباشندبه اطلاع میرسانیم مبنی برمصوبه هیئت مدیره کانون انجمنهای کارگران مخابرات خراسان رضوی واعضای محترم شورای هماهنگی کشوراینجانب قربانزاده دبیرکانون وسخنگوی شورای هماهنگی برحسب وظیفه بصورت غیرحضوری مستندبه مکاتبات رسمی وثبت شده کانون دروزارت کاروتعاون ومجلس شورای اسلامی وشرکت مخابرات ایران و....درچندروزاخیرتماسهایی راداشته ام که بصورت مختصر به عرضتان میرسانم.
نکته:دوستان وهمکاران عزیز  خبرهای جالب وشنیدنی که حاصل صحبت کردن بامسئولین تصمیم گیرنده وصاحب امضاانصافا فراوان است ولی مطرح نمودن بعضی ازآن موارد درفضای مجازی به نفع مافرزندان زحمتکش روستایی نبوده ونمی باشد.که درماحصل کار،همه شماقطعاًشیرینی وحلاوت آنراخواهید چشید!!!
1-همانگونه که قبلانیزابرازنمودیم نظرمشورتی مجلس منطبق برقانون براساس صاحب نظران مجلس تهیه شده که مفیداست وبدلیل نبودن مدیرکل محترم (ق)درانتظارامضامیباشد.استدعادارم ازهرگونه تماس بامجموعه موردنظرخودداری نمایندوتحرک وحساسیت ایجادننمائید.
2-دربحث طرح طبقه بندی مشاغل، مشاورمحترم تعیین شده ازطرف وزارت کارمبحث ارزشیبابی وتطبیق شغل راشروع نموده واطلاعات لازم همراه بامستندات ازطرف اینجانب واداره کل وزارتخانه به ایشان ارائه گردیده است جهت اطلاع ازآنجاکه درموضوع ماده 50کارفرمابامشاورهمکاری نکرده ونخواهدکردهمان گزارشات بازرسین وزارت کاربرای نوشتن طرح کافی خواهد بود.وچون دراین طرح علاوه برشناسنامه کاروارزشیابی وتطبیق شغل نیزگروه شغلی مشخص خواهدشدوبنابه ابرازکارشناس آگاه وزارت مبلغ مطالبه کارگرنسبت به گروه دریکسال محاسبه خواهدگردید.که چنانچه کارفرماازشروع طرح به مخابرات ایران نسبت به پرداخت مطالبات این قشرخودداری فرمایدهمکاران میتوانندباسهولت به هیئتهای حل اختلاف کارمراجعه وباصدوررای به مطالبات خوددست یابندکه درزمان خودراهکارهای موردنیازاطلاع رسانی خواهدشد.
درضمن همکاران محترمی که نسبت به زمان سه ماهه قیدشده درنامه وزارت کاربه مشاورایرادواردنموده بودنداین موضوع دراختیاراداره کل روابط کاروجبران خدمت وبادستورآن مدیرکل بوده نه ما،که بازهم برای تسریع کارهایی انجام گرفته است.

3-کانون درسال گذشته وسال جاری برحسب وظیفه(صیانت ازحقوق کارگر)مکاتباتی رابصورت رسمی ازباب طرح طبقه بندی مشاغل وقرارداددائمی نه موقت وایمنی وبهداشت کاروتحویل ابزارولوازم کارولباس وکفش کارگروجابجائی بی مورد کارگران وبحث کمیته انضباطی وتشکلات کارگری وبیمه های جاافتاده ورفاهیات وهمکاران محترم 88به بعدوروستاهای تبدیل به شهرو......که حقوق تعیین شده درقوانین کارمیباشدراداشته وبصورت حضوری نتیجه راازسازمانهای مربوطه پیگیری نموده است که درامتداداین مهم وزارت کارمکاتباتی را باکارفرماشرکت مخابرات ایران واستانهاونیزادرات کاراستانهاو.....داشته که ازجمله اخیراًبابت رعایت ایمنی وبهداشت کاروتحویل لباس وکفش وابزارکارو......بصورت رسمی نامه ای رابه شرکت مخابرات ایران ارسال نموده است.
4-همکاران محترم علی رغم آنکه شورای هماهنگی اسبق وکانون مجموعه این قشرزحمتکش باحمایت مصوبه مجلس برمبنای قانون ازامنیت شغلی بعدازسالهابرخوردارشده اندونمایندگان محترم شماعزیزان که درذهنتان نیزمشهودمیباشنداینکاررابه سرمنزل رسانده وخرده کاریهایی ازآن باقی مانده است.که نیازبه تدبیروخردجمعی داشته ونه تحرک وتشویش اماکارفرماتاکنون قانون رااکمل اجراننموده وگاهاً درصدد دفع ونقض آن برآمده است .ابرازمیداریم که افرادزحمتکش سالهای گذشته وشورای هماهنگی وکانون برپایه همدلی وهم اندیشی وهمفکری وهدف واحدباهم ودرکنارهم بوده اندکه بعضادراثرفشارات کارجدالهای لفظی داشته اندولی دربحث رسیدن به هدف دریک تن واحد دورازاختلاف سلیقه مجدانه تلاش کرده اند.به همین سبب کانون وشورای هماهنگی تدبیری رابرای ادامه بدین شرح اندیشیده اند:
دوستان من اگراخباری رااینجانب به عنوان ماحصل پیگیری برروی سایت وگرههای تلگرامی اززبان خودمی گذارم این همت وزحمت همه اعضای کانون وشورامیباشدوچون کانون تنهاتشکل بزرگ قانونی این قشرمیباشدودبیرکانون به عنوان دبیراجرایی وشخصیت حقوقی تثبیت شده وشناخته شده درسازمانهای دولتی وغیره میباشدحال هرکسی دبیرباشد نه اینجانب،بایستی ازباب قانونمندی ووحدت وانسجام، کارهاتوسط دبیرپیگیری وبرحسب وظیفه به همکاران اطلاع رسانی شود.لذابرای هم اندیشی وهمفکری وهمدلی بیشتر واستفاده ازنظرات وپیشنهادات مفیدهمکاران وتصمیم گیریهای باخردجمعی همچون گذشته تصمیم براین نمودیم تابه اطلاع شمابرسانیم هراستانی که انجمن کارگری تشکیل داده است هیئت مدیره منتخب قانونی خودرادرسایت کانون انجمنهای صنفی کارگران مخابرات خراسان رضوی هرچه سریعتر قراردهدوهمکارانی که دراستانهایشان تاکنون انجمن قانونی نداشته اندوبصورت شورایی میباشندطی تنظیم صورتجلسه ای باامضای همکاران محترم استانشان سه نماینده انتخاب وبه کانون معرفی نمایند.
امیداست که بااین تدبیرهماهنگی لازم درپیگیریهارضایت عموم سطح کشوروفعالان رابه همراه داشته باشدومانع پیگیریهای فردی وعامیانه که هزینه های فراوانی رانیز به همراه دارد ،گردد.


بااحترام کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکز مخابرات وشورای هماهنگی کشور
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بنام خدا
باسلام وعرض ادب وتبریک وتهنیت به مناسبت عید سعیدقربان:
ضمن تشکرازمراجعه همکاران محترم گیلان وپیگیری ازدفترجناب آقای محجوب ومراجعه به وزارت کارومعاونت روابط کار،که این عمل خودباعث توجه مسئولین خواهدشدکه استان گیلان هم مشکلاتی داشته وداردونیز دوستان ماازرنج وزحمت وخون دل خوردنهای سفربه پایتخت بیشتر آگاه شده ودرک بیشتری نسبت به فعالان زحمتکش دراین چندسال خواهند داشت.
درضمن اینجانب قربانزاده پیگیریهایی بصورت غیرحضوری نسبت به نامه مکتوبه مجلس ومبحث طرح طبقه بندی مشاغل داشته ام ومطالبی را دریافت نموده ام که جای شنیدن دارد و انشاء الله بعدازعیدقربان باستحضارشماهمکاران در سایت کانون خواهد رسید .

قربانزاده دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ای عزیزان به شما هدیه زیزدان آمد

عید فرخنده نورانی قربان آمد

حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول

رحمت واسعه ی حضرت سبحان آمد

*****************

 بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

*******************

عیدقربان، جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین بر همه ابراهیمیان مبارک باد.


http://modv.ir/wp-content/uploads/2016/09/eyd-ghrban-16695-1.jpg

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بنام خدا

با عرض سلام و ادب و احترام :
همانگونه که مستحضرید در طی روزهای اخیر دوستان و همکاران محترم اقدام به پخش خبرهای غیر مستند می نمایند که باعث تشویش و نگرانی افکار و روان همکاران می گردند و برای آنکه گاهاً بازار اطلاع رسانی در گروه تلگرامی خود را گرم کنند به طرق مختلف خودنمایی نموده و اسرار محرمانه کارگران رنج کشیده روستایی را به نمایش می گذارند که خود عملی ناپسند می باشد . از آنجا که گفته بودند مبلغی را وزارت ارتباطات به مخابرات جهت بازخرید نمودن این قشر پرداخت نموده است طی پیگیریهای مستند از وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران معاونت محترم وزیر ارتباطات پخش این خبر را تکذیب نمودند و توصیه کردند از دامن زدن به موارد مشابه جداً خودداری فرمایید .


کانون انجمنهای صنفی کارگران مرکز مخابرات استان

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بنام خدا

با عرض سلام وادب :به اطلاع همکاران محترم میرسانیم مبنی برپیگیریهای مجدانه کانون وشورای هماهنگی کشور امروز16شهریور مدیرکل روابط کاروجبران خدمت جهت طرح طبقه بندی مشاغل بابت اجرانمودن ماده50مستندبه ارسال مشخصات کلیه کارگران مراکزمخابرات روستایی کشورازطرف ادارات کل تعاون استانها ،بالاخره نامه ای رابه سازمان مدیریتی مربوط به مشاوره طرح طبقه بندی مشاغل مکاتبه نمودند.تااینکه طراح اقدامات لازم راانجام دهد.ونامه مذکور نزددبیرکانون رسیده است لذاهمکاران محترم ازپیگیریهای تلفنی وتحرکهای نامناسب وایجادمزاحمت برای مسئولین مربوطه ومشاور جداً خودداری فرمایندکه هرگونه تحرک زیادوپیگیری فردی باعث اعتراض مسئولین مربوطه وکندی کارخواهدشد.ودوستان بزرگوارمطلع باشندکه کلیت موضوع ومتن نامه مذکور به اطلاع کانون (هوشمندوقربانزاده)وشورای هماهنگی (نوریمنش،زارعپور،عظیم زاده،حسنکی و.....)رسانده شده است که میتوانیدبرای مساعدتهای فکری واجرائی درارتباط باشید.(فقط نمایندگان استانها)چنانچه لازم باشد مستندات به اطلاعتان رسانده خواهدشد.کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات وشورای هماهنگی کشورداغ کن - کلوب دات کام نظرات(0) 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 17 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :